โครงการ Climate Action Leaders Forum รุ่น 1

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 17.40 น. นายวราวุธ ศิลปะอาชา รมว.ทส. ได้เป็นประธานพิธีปิดและแถลงผลความสำเร็จการจัดโครงการ Climate Action Leaders Forum รุ่น 1 พร้อมประกาศรับรองเอกสาร Thailand’s Climate Action Leaders Forum Communications และคำประกาศเจตนารมณ์ร่วมของ Climate Action Leaders Forum รุ่น 1 ณ ห้องเมต้า สโมสรราชพฤกษ์ โครงการนอร์ธ ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิข เลขาธิการ สผ. ในฐานะหน่วยงานร่วมจัดเข้าร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 49 ท่าน ทั้งนี้ โครงการนี้จัดขึ้นโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมาหชน) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ United Nations Development Program ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป็นเวทีในการสื่อสารแนวคิดและประสบการณ์ของผู้นำในภาคส่วนต่าง ๆ ไปสู่สังคม ทั้งนี้ ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 6 ครั้ง ระหว่าง ธ.ค. 2564 – มี.ค. 2565 นอกจากนั้น รมว.ทส. ยังได้ร่วมแถลงข่าวความสำเร็จของโครงการกับภาคีร่วมจัด และเน้นย้ำบทบาทของแต่ละหน่วยงานในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Net Zero GHG Emissions ด้วย

 
จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)