โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หัวข้อ “โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน”

สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในหัวข้อ “โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน” เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ผ่านระบบ Video Conference โดยได้รับเกียรติจาก นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการประชุม และ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการทำเกษตรในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล ให้แก่บุคลากร และผู้สนใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานที่รับผิดชอบ และการทำการเกษตรเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ต่อไป  

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สผ. เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ทั่วประเทศ จำนวน 109 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)