โครงการอบรมหลักสูตร “ทิศทางการพัฒนาองค์การตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร “ทิศทางการพัฒนาองค์การตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคาร สผ. ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานเปิดการอบรม ต่อจากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาองค์การตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต : การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๑) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เกิดผลในทางปฏิบัติ และความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น (๒๑) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ )” โดย นายเอกวุฒิ บุตรประเสริฐ วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตรงตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และสร้างฐานคิดในการปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มีความละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึง เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับปรุงการดำเนินงานด้านการเพิ่มระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงานในภาพรวมของ สผ. ซึ่งมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. รวมประมาณ 60 คน เข้ารับการอบรมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม