โครงการสำรวจการยอมรับ และความเชื่อมั่นต่อระบบ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

one-page-final-eia63