โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

สผ.“ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หน้าอาคารทิปโก้ 2 โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย รองเลขาธิการ สผ. นายประเสริฐ ศิรินภาพร นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ และนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร คณะผู้บริหารข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ในการนี้ เลขาธิการ สผ. เป็นประธานมอบกล้าไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)