สผ.  เตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรผู้สนใจรับทุนรัฐบาล ก.พ.

สผ. โดยกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จัดโครงการฝึกอบรม “การเตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรผู้สนใจรับทุนรัฐบาล ก.พ.” ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1004 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ร่วมกับระบบ VDO Conference โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และได้รับเกียรติจากสำนักงาน ก.พ. ร่วมเป็นวิทยากร คือ นางสาวสุภร ปุริสังคหะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ศูนย์สรรหาและเลือกสรร และนางสาวภัทรียา คะลีล้วน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ศูนย์นักบริหารระดับสูง บรรยายชี้แจงเกี่ยวกับกรอบและแนวทางการจัดสรรทุนรัฐบาล ก.พ. และการเตรียมความพร้อมในการสมัครรับทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ อีกทั้งยังมีนักเรียนทุนรัฐบาลของ สผ. ได้แก่ ดร.กิตติศักดิ์ พฤกษ์กานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานติดตามและประเมินผล กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม นักเรียนทุนรัฐบาลจีน นางสาวกาญจน์พณิช ตันสกุล นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. และนายหฤษิฎ วงษ์ดารา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ นักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล และเทคนิคในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับทุนรัฐบาล ซึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบและเข้าใจถึงกรอบ แนวทางและแนวปฏิบัติในการรับทุนรัฐบาล รวมไปถึงได้เรียนรู้ และได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์จริงของนักเรียนทุนรัฐบาล

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)