แผนลดก๊าซเรือนกระจก เป้าหมายของประเทศไทย สู่ความร่วมมือประชาคมโลก

หากมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อควบคุมไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเกิน 2 องศาเซลเซียสตาม “ความตกลงปารีส(Paris Agreement)”หรือความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อกำหนดมาตรการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ตามที่ได้เจรจากันในช่วงการประชุมภาคีสมาชิกของยูเอ็นเอฟซีซีซี ครั้งที่ 21 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ. 2558 ไม่ประสบความสำเร็จ มีการคาดการณ์ว่า อุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้ ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะภัยพิบัติ เกิดขึ้นกับทุกพื้นที่ทั่วโลกรุนแรงขึ้นตามไปด้วย

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2564 เป็นต้นไป ทุกประเทศจึงตั้งเป้าหมายในการดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามแผนงานที่แต่ละประเทศได้เสนอไว้ในการประชุมภาคีสมาชิกของยูเอ็นเอฟซีซีซี โดยข้อเสนอดังกล่าวได้ถูกกำหนดขึ้นตามกำลังความสามารถ ศักยภาพและความพร้อมของแต่ละประเทศ

ขณะที่มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ได้มีการวางกรอบการทำงานไว้อย่างรัดกุมพร้อมกับขับเคลื่อนตามแผนที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนโยบายและแผนระดับชาติ แผนระยะยาวอย่างแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2558 – 2593

เพื่อสร้างกลไกการทำงานและการดำเนินการอย่างรอบด้านและรัดกุม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้จัดทำแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ (National Adaptation Plan: NAP) เพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการประเด็นด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าสู่แผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ สร้างแนวทางการขับเคลื่อนด้านการปรับตัวของประเทศครอบคลุม ด้านการจัดการน้ำ การเกษตร และความมั่นคงทางอาหาร การท่องเที่ยว สาธารณสุข การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ การตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์

ขณะเดียวกัน ประเทศไทยต้องรายงานความก้าวหน้าในมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ภาคเกษตร ภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และภาคของเสีย ในรายงานแห่งชาติ (National communication: NC) และรายงานความก้าวหน้ารายสองปี (Biennial update report: BUR) ต่อ สํานักเลขาธิการอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ สผ.ในฐานะหน่วยประสานงานกลางได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศ (Nationally Appropriate Mitigation Actions : NAMAs) โดยกำหนดว่า ต้องการลดก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 7-20 จากกรณีปกติ และสามารถประสานความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ จนสามารถลดได้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. 2560 สามารถลดไปได้ประมาณ 14% และในปี พ.ศ. 2563 ได้ดำเนินการมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) มีเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20-25 จากกรณีปกติภายในปี พ.ศ. 2573

รวมถึงได้บูรณาการมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไว้ในนโยบายและแผนระดับชาติ ทั้งยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ขณะเดียวกัน ยังได้สร้างกลไกความร่วมมือในระดับพหุภาคี เช่นโครงการส่งเสริมบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในประเทศร่วมกับ การเคหะแห่งชาติ การไฟฟ้า​ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไ​ทย และ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อหาแนวทาง ในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ให้มีรูปแบบ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ผ่านแนวทางต่าง ๆ เช่น การออกแบบที่อยู่อาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ จัดทำฉลากสำหรับที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน และกลไกทางการเงินสำหรับส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงาน ฯลฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับที่อยู่อาศัย โดยตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงให้ได้ 429,950 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ และทางอ้อม 2,096,007 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online slot88 istanaslot istanaslot slot88 istana slot istanaslot situs slot gacor hari ini istana impian istanaimpian istanaimpian2 istanaimpian3 istanaimpian4 istanaslot istanaslot Situs Judi Slot Online daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

slot pulsa

gangster4d slot

gangster4d

istana slot

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

https://cultura.tonala.gob.mx/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

https://kayseriescortu.com/slot-gacor/

http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/
https://keckarangawen.demakkab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
Skip to content