แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …

– ภาคประชาชนทั่วไป
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch2K4iJ3LMiF4mj1aXP_ik6pN_UQe9o5Wr9vHHer3K3crcvg/viewform         

– ภาคประชาสังคม
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyOvBme0q96lXxpt5ow9_79MKne8kMR8saCpmoZ3ZifF2qyQ/viewform

– ภาคเอกชน 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUUnXcVpfln-tXweSmn99v-IqWuO3Fc6UxVleV2WHxcEfxEw/viewform

– หน่วยงานรัฐ
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctAT68ZzzSxXy2dVa3MLWLd_166YKySmQoO7homNMzSh_C6g/viewform

– หน่วยงานรัฐที่มีภารกิจโดยตรง
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOOCNdmAeEEvdAQVA1TZvARRbUBimE-v5-Jb3mZFr7t4viPQ/viewform


ข้อมูลประกอบการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ….

https://drive.google.com/file/d/13TRrvreVHbqDKHH0DnbR5Ku283qLAaw3/view