แถลงข่าวการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference: TCAC)

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยนางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผอ.กปอ. เข้าร่วมงานแถลงข่าว การประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference: TCAC) ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวกชกร วรอาคม ภูมิสถาปนิกและผู้ก่อตั้งบริษัท Landprocess และนางสาวอรวรา ภูริเดช ตัวแทนเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม ร่วมเวทีเสวนา นำเสนอความสำคัญและเจตนารมย์ของ TCAC ตัวอย่างการดำเนินงานเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งนี้ TCAC มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2565 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน โดยมีนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ การเสวนาเชิงนโยบายจากนักวิชาการและนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ ความร่วมมือระหว่างประเทศและโครงการที่ประสบความสำเร็จ และการแสดงนิทรรศการจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความตระหนักและร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของไทย มุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 และ Net-zero greenhouse gas emission ภายในปี ค.ศ. 2065 ที่ประกาศไว้ต่อกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) และความตกลงปารีส

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)