เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในประเทศไทย ขอเข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแนะนำตัวเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และหารือเกี่ยวกับบทบาทและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปและของประเทศไทย รวมถึงท่าทีและความคาดหวังต่อการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาราชการแทน เลขาธิการ สผ. เข้าร่วมการเข้าเยี่ยมคารวะดังกล่าวด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม