เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12/2563 การจ้างจัดประชุมวิชากร สผ. ประจำปี 2563 ตามประกาศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

procurement-20200708-e-bidding-vichakarn63