รับชมการประชุม COP27

เว็บไซต์ในการรับชมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP27)

https://shorturl.asia/fzvbV

Skip to content