เลขาธิการ สผ. ให้สัมภาษณ์รายการเศรษฐกิจติดบ้าน Thai PBS

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติสัมภาษณ์ผ่านรายการเศรษฐกิจติดบ้าน ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 15.00 น. ใน 4 หัวข้อ ดังนี้ 1) ทำไมโลกร้อนคือภัยคุกคามระยะยาวของโลก และทางนำไปสู่ Net Zero 2) ประเทศไทยวางแผนผลักดันใช้พลังงานสะอาดอย่างไร 3) แนวคิด Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) และการเก็บภาษีคาร์บอน และ 4) Bio-Circular-Green Economic Model หรือ BCG Model สู่แผนการจัดการ Climate Change ในการนี้ เลขาธิการ สผ. ได้มีการกล่าวถึง ภาพรวมของภาวะโลกร้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเป็นต้นมา ในปัจจุบันอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดภัยพิบัติที่รุนแรงและบ่อยขึ้น โดยการประชุม COP 26 ที่ผ่านมา ทั่วโลกให้ความสำคัญในการควบคุมอุณหภูมิไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส และมีความร่วมมือในการมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero Emission นอกจากนี้ ทาง EU ออกนโยบายCBAM ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่อาจจะต้องเลือกใช้เทคโนโลยีสะอาดในการผลิตสินค้ามากขึ้น และการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของ BCG Model จะช่วยสนับสนุนแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการสร้างความตระหนักให้ทุกภาคส่วนรับรู้ถึงผลกระทบที่ตามมาในอนาคต และส่งเสริมให้ภาคประชาชนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์และสินค้าที่ช่วยลดโลกร้อน โดยมี ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการสัมภาษณ์ดังกล่าว จะเผยแพร่ผ่านรายการเศรษฐกิจติดบ้าน สถานีโทรทัศน์ Thai PBS เวลา 22.15 –22.30 น. ซึ่งคาดว่าจะออกอากาศในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคมนี้

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)