เลขาธิการ สผ. ให้สัมภาษณ์รายการ The Standard

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติสัมภาษณ์ผ่านรายการ The Secret Sauce ทางช่อง The Standard โดยมีนายนครินทร์ วนนิจไพบูลย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งในการสัมภาษณ์ดังกล่าว เลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการร่วมขับเคลื่อนการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินงานภายหลังการประชุม COP26 เช่น การปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (LTS) การปรับปรุง Updated NDC และการจัดทำ NDC ฉบับที่ 2 การเร่งผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. และการยกระดับโครงสร้างและระบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิตตามมาตรฐานสากล รวมทั้งได้กล่าวถึงโอกาสและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการดำเนินการตามนโยบายและแผนต่าง ๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission)  ในปี ค.ศ. 2065 ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน และภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วยการนำแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้ในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาโลกใบนี้ ไว้ให้คนรุ่นต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)