เลขาธิการ สผ. เร่งขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการดักจับ และการกักเก็บคาร์บอนของประเทศ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมเตรียมการคณะทำงานด้านการขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการดักจับ การใช้ประโยชน์และการกักเก็บคาร์บอนของประเทศ
ด้านกฎหมายและการลงทุน ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ 2 โดยมี นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุม นายธีรพงษ์ เหล่าพงศ์พิชญ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กปอ. นายศิวัช แก้วเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฐานข้อมูลและองค์ความรู้ นายวุฒิพงษ์ คงเพชรศักดิ์ ผู้แทนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผู้แทนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) (อบก.) และนายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุตป์ ผู้แทนบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) พร้อมเจ้าหน้าที่ กปอ. ชธ. อบก. และ ปตท.สผ. จำนวน 11 คน เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือถึงปัญหาอุปสรรคและความชัดเจนด้านกฎหมายต่อการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ทั้งในรูปแบบของรายโครงการ (CCS Project) และรูปแบบของศูนย์ดักจับและกักเก็บคาร์บอน (CCS Hub) ในพื้นที่ภาคตะวันออก รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดักจับ ขนส่งและกักเก็บคาร์บอนทั้งบนบกและในทะเล ทั้งนี้ สผ. จะมีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)