เลขาธิการ สผ. เป็นวิทยากรในรายการ Future Talk by NXPO

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 11.30 น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ ดร.บุตรา บุญเลี้ยง Technology Intelligence Manager บริษัท SCG Chemicals จำกัด ภายใต้หัวข้อ “COP26 กับแนวทางของไทย ผนึก รัฐ -เอกชน จับมือลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” โดยมี ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)  เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านรายการ Future Talk by NXPO ที่ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live ผ่าน Facebook Fanpage ของ สอวช. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประเด็นสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยรับมือกับเทรนในอนาคต อันจะนำมาสู่การสร้างโอกาสให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง รวมถึงเพื่อให้เห็นศักยภาพของประเทศทั้งในด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมอีกด้วย

          ทั้งนี้ เลขาธิการ สผ. ได้นำเสนอสรุปผลการประชุม COP26 และข้อตัดสินใจสำคัญ เป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG emissions) ตามที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงต่อประชาคมโลก และแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ ตลอดจนความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของประเทศ ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของประเทศในอนาคตต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

 กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)