เลขาธิการ สผ. เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการกํากับโครงการ NDC Support Project : Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand ครั้งที่ 2/2565

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ประจำประเทศไทย จัดการประชุมคณะกรรมการกํากับ โครงการ NDC Support Project: Delivering Sustainability through Climate Finance Actions in Thailand ครั้งที่ 2/2565  เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยมี ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานกรรมการ และ นางสาวนารีรัตน์ พันธ์ุมณี ผอ. กปอ. เป็นกรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้ Ms. Lovita Ramguttee รองผู้แทนโครงการพัฒนา แห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย เข้าร่วมประชุมฯ ด้วย การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง และที่ปรึกษาโครงการ ประมาณ 40 คน   โดยการจัดประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ทั้งหมดภายใต้โครงการ NDC Support Project และนำข้อคิดเห็นในที่ประชุมไปปรับปรุง การดำเนินงานในครั้งต่อไป ทั้งนี้ ผู้แทนจาก UNDP ได้รายงาน ต่อที่ประชุมฯ เรื่อง การขยาย ระยะเวลาโครงการในระยะที่สอง ภายใต้ NDC support ในชื่อโครงการ Climate Finance Network (CFN) เพื่อต่อยอดการดำเนินงาน ภายใต้การสนับสนุน ของ UNDP ในปี พ.ศ. 2566-2571 ให้บรรลุ เป้าหมาย NDC ของประเทศไทย ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม