เลขาธิการ สผ เน้นย้ำ สผ ต้องเบิกจ่ายงบให้เป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2
ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมฯ โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา ผอ.กผง. ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม กลุ่มอิสระ และเจ้าหน้าที่ สผ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว จำนวน ๖๕ คน ที่ประชฺมได้พิจารณาผลเบิกจ่ายงบปี 66 รวมทั้งงบกันเหลื่อมปี 65 ซึ่งในส่วนของ สผ ยังเป็นไปตามแผน ส่วนผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างศึกษาปี 66 จำนวน 15 โครงการ ลงนามแล้ว 13 โครงการ และอยู่ในกระบวนการ 2 โครงการ สำหรับกรอบวงเงินคำขอตั้งงบปี 67 มีมติเห็นชอบในเบื้องต้นที่วงเงิน 3,139 ล้านบาท

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)