เลขาธิการ สผ. เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ ปรับ Mindset เร่งรัด คาดการณ์ รองรับการเปลี่ยนแปลง

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สผ. ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 โดยมี นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าร่วมการประชุม ซึ่งเลขาธิการ สผ. ได้เน้นย้ำให้พิจารณาการคัดสรรบุคลากร รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากรในภาพรวมให้มีการกระจายงานที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งให้เร่งรัดการบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ ได้กำชับให้ผู้บริหาร เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เจ้าหน้าที่ ในการคาดการณ์ เพื่อบริหารความเสี่ยง และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนาบุคลากร ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง และความต้องการของประชาชน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม