เลขาธิการ สผ. เข้าร่วมงานเสวนา TEA Forum Possible 2022 “Mission Possible Energy Transition to Next 2050”

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการเสวนา โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการเสวนาช่วงที่ 1 เรื่อง The Challenging Path of Green Business ร่วมกับ คุณรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ นักวิชาการอาวุโสกลุ่มงานนโยบายด้านภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียว สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ณ ห้อง Synergy ชั้น 6 ณ อาคารเอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซึ่งการจัดเสวนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิษย์เก่าของสถาบันวิทยาการพลังงานทุกหลักสูตร ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจ ได้เข้าใจ และเห็นภาพเชิงองค์รวมของการเชื่อมโยงระหว่างทิศทางของสังคมโลกที่พยายามเดินหน้าเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Emission Reduction) กับจุดยืนของประเทศไทยที่จะก้าวสู่การเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) รวมทั้งเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งกระทบต่อวิถีการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ของประชาชนและสังคม ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจ และเตรียมรับมือกับกระแสการเปลี่ยนแปลงสู่โลกยุคใหม่

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)