เลขาธิการ สผ. เข้าร่วมงานเสวนา “ถามมา-ตอบไป เพื่อประเทศไทยที่ดีกว่า”

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมเสวนาฯ และกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต ของประเทศไทยที่ดีขึ้นกว่าเดิม” ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน  โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวงฯ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานการประชุมเสวนา ฯ

นายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมถึงแสดงวิสัยทัศน์และข้อเสนอแนะ อีกทั้ง ทิศทางการปรับตัวรับมือเพื่อวางรากฐานรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ในอนาคต ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมเดินหน้า 4 มาตรการ เพื่อเร่งลงทุนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ ลดปริมาณคาร์บอน ขับเคลื่อน เศรษฐกิจ BCG Model และดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูง ย้ำคนไทย “อยู่รอด ปลอดภัย พอเพียง และยั่งยืน”  ตลอดจนมีความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
: กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)