เลขาธิการ สผ. เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ Dialogue Forum 3 (Year2) ถอดบทเรียนมรดกโลก

เมื่อวันอังคารที่  7 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ฝ่ายเลขานุการ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก และรองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 44 นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญด้านมรกดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ เข้าร่วมการเสวนาออนไลน์ Dialogue Forum 3 (Year2) ถอดบทเรียนมรดกโลก โดยการเสวนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยนชุดข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมทั้งข้อคิดเห็นต่างๆ ในประเด็นที่กำลังอยู่ในความสนใจของสังคม โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความท้าทายจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ในพื้นที่แหล่งมรดกโลก ในการนี้ เลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึง ภาพรวมของความท้าทายจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ต่อแหล่งมรดกโลก พื้นที่กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ของไทย และการก่อสร้างเขื่อนหลวงพระบาง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีประเด็นถอดบทเรียนที่สำคัญ คือ การพัฒนาโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่มรดกโลก และพื้นที่ใกล้เคียง สามารถดำเนินการได้ หากรัฐภาคีปกป้องคุ้มครองคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลให้ยังคงอยู่ ทั้งนี้ การพัฒนาต้องสมดุลกับการอนุรักษ์ เพื่อการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไปพร้อมกัน และ พื้นที่อนุรักษ์บนกระแสการพัฒนา เพื่อไม่ให้ขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกในภาวะอันตราย หรือถูกถอดถอนจากการเป็นมรดกโลก ต้องคำนึงถึง ๑) จุดสมดุลของการพัฒนา ที่เน้นการอนุรักษ์ และ๒) การออกนโยบาย/กลไกการจัดการ ที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม