เลขาธิการ สผ. เข้าร่วมการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ทิศทางของสังคมโลกสู่ Carbon Neutrality และโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ทิศทางของสังคมโลกสู่ Carbon Neutrality และโอกาสทางธุรกิจในประเทศไทย” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท บ้านปู (จำกัด) มหาชน เพื่อเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทเกี่ยวกับทิศทางและโอกาสของภาคเอกชนในการมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดย ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เน้นย้ำเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับผู้นำ (COP 26 World Leaders Summit) ว่า “ประเทศไทยจะยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่และด้วยทุกวิถีทาง เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero GHG emission) ได้ในปี ค.ศ. 2065 และด้วยการสนับสนุนทางด้านการเงินและเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และเท่าเทียม รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถจากความร่วมมือระหว่างประเทศ และกลไกภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเทศไทยก็จะสามารถยกระดับ NDC เป็นร้อยละ 40 ได้ ซึ่งจะทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิของไทยเป็นศูนย์ได้ภายในปี ค.ศ. 2550”

ซึ่งภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่จะร่วมมือกับภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ท้าท้ายของประเทศได้ รวมถึงมีการนำเสนอการดำเนินงานในประเทศที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว เช่น การปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (LTS) การปรับปรุง Updated NDC และการจัดทำ NDC ฉบับที่ 2 การเร่งผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. การยกระดับโครงสร้างและระบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิตตามมาตรฐานสากล และการจัดตั้งระเบียบการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังกล่าวถึงโอกาสและความท้าทายของภาคธุรกิจเอกชนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้พลังงานที่สะอาด ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการรับฟังบรรยายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่บริษัท ทั้งสิ้นประมาณ 90 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)