เลขาธิการ สผ. หารือร่วมกับ BMWK และ GIZ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยผู้แทน กปอ. ให้การต้อนรับ Dr. Nicole Glanemann, Deputy Head of the South and Southeast Asia division in the German และ Dr. Thomas Forth, Senior advisor, International Financing of the Transformation แห่งกระทรวงเศรษฐกิจและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย และผู้แทน GIZ เพื่อร่วมหารือแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทั้งสองฝ่าย ในโอกาสนี้ เลขาธิการ สผ. ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นและความก้าวหน้าของประเทศไทยเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ผ่านการจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ (LT-LEDS) การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนดเพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2065 รวมทั้ง เพิ่มเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) ลดก๊าซเรือนกระจกเป็นร้อยละ 40 ภายในปี 2030 หากได้รับการสนับสนุนระหว่างประเทศ บทบาทการมีส่วนร่วมและการปรับตัวของภาคพลังงาน อุตสาหกรรม ขนส่งและเกษตรกรรม เช่น การส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า การปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตทางการเกษตร นอกจากนี้ ยังหารือถึงแนวทางสนับสนุนการจัดการตลาดคาร์บอนให้กับประเทศไทยผ่านโครงการ Global Carbon Market ด้วย

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)