เลขาธิการ สผ. หารือความร่วมมือระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร

            เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย 

นำโดย Mr. Andrew Beirne ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและแผนกพรอสเพอริติ และ ดร. สิทธิศักดิ์ สุขใสสาคร ผู้ช่วยทูต
ด้านกิจกรรมพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เข้าพบ ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยผู้แทน กปอ. และ กลช. เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยภายหลังการประชุม COP 26 และแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรในระยะต่อไป โดยเฉพาะ
ในการสนับสนุนการบรรลุตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) และยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ (LTS) โดยผู้แทนสหราชอาณาจักรแสดงความชื่นชมต่อการประกาศเป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero GHG Emission ของประเทศไทยในการประชุม COP 26 และยินดีสนับสนุนประเทศไทยในการบรรลุตามเป้าหมายดังกล่าว โดยประเด็นสำคัญที่ต้องการการสนับสนุนจากสหราชอาณาจักร คือ (1) การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS) ในประเทศไทย ทั้งในเชิงโครงสร้าง แนวทาง รูปแบบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (2) แนวทางการใช้ Carbon pricing ในรูปแบบการสนับสนุนทางเทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานของสหราชอาณาจักร และ (3) การดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะด้านการจัดการน้ำ นอกจากนี้ สหราชอาณาจักรยังได้สอบถามท่าทีและการดำเนินงานของไทยเกี่ยวกับการประชุม CBD COP15 รวมถึงการเข้าร่วมกลุ่ม High Ambition Coalition for Nature and People ของประเทศไทย

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)