เลขาธิการ สผ. ร่วมให้สัมภาษณ์ ‘MISSION 2023’ ผนึกกำลังมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์: มาตรการทดแทนปูนเม็ดผ่านรายการ Suthichai Live

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติสัมภาษณ์ผ่านรายการ Suthichai Live เกี่ยวกับการจัดงาน ‘MISSION 2023’ ผนึกกำลังมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน สาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์: มาตรการทดแทนปูนเม็ด ซึ่งเผยแพร่ผ่านทาง Facebook และ YouTube โดยให้สัมภาษณ์ร่วมกับ นายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม และนายชนะ ภูมี นายกสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย โดยมีนายสุทธิชัย หยุ่น เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งในการสัมภาษณ์ดังกล่าว เลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึงบทบาทของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการร่วมขับเคลื่อนการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการดำเนินงานภายหลังการประชุม COP26 เช่น การปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (LTS) การปรับปรุง Updated NDC และการจัดทำ NDC ฉบับที่ 2 การเร่งผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. การยกระดับโครงสร้างและระบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิตตามมาตรฐานสากล และการพัฒนาระเบียบการแบ่งปันคาร์บอนเครดิตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับได้เน้นย้ำความสำคัญในการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ดังจะเห็นได้จากความสำเร็จในการบูรณาการความร่วมมือผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือในการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อประเทศไทยบรรลุเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: มาตรการทดแทนปูนเม็ด ภายใต้แผนที่นำทางลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ปี พ.ศ. 2564 – 2573 ซึ่งมีส่วนช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์สามารถบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกจากมาตรการทดแทนปูนเม็ดบรรลุถึง 300,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้ สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย สภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ยังได้เชิญชวนภาคีร่วมดำเนินการ รวมถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันประกาศเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายยิ่งขึ้นถึง 1,000,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในปี พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG emission) ตามที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงเจตจำนงไว้ในการประชุม COP26 โดยงานดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 9.30 – 11.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)