เลขาธิการ สผ. ร่วมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เอสซีจี (Opinion Panel)

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ Dining Room อาคารเอสซีจี 100 ปี บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติร่วมรับฟังและให้ข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงานบนพื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอสซีจี ความคาดหวังที่มีต่ออุตสาหกรรมและเอสซีจี ตลอดจนทิศทางและแนวโน้มของการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ภายใต้วิกฤตภาวะโลกร้อน (Climate Change) ซึ่ง เลขาธิการ สผ. ได้แสดงถึงความจำเป็นของภาคธุรกิจในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและรับมือกับแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอกประเทศจากมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เช่น CBAM เป็นต้น และนำเสนอเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) และยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ (LTS) แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาครัฐ รวมถึงข้อเสนอแนะต่อบทบาทของเอสซีจีในการเป็นผู้นำภาคธุรกิจที่มีส่วนร่วมต่อการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นที่เอสซีจีให้ความสำคัญ คือ กลไกการขับเคลื่อน Climate Actions ที่จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเร่งปรับตัวเพื่อรับมือกับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยการจัดรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เอสซีจีได้รับทราบมุมมอง ข้อแนะนำ และแนวทางจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อปรับปรุงและยกระดับการดำเนินงานตลอดทั้ง Value Chain และสังคมในวงกว้าง โดยได้รับเกียรติจากผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ดร.วิรไท สันติประภพ ประธานกรรมการบริหารและเลขาธิการ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.ทองทิพภา วิริยะพันธุ์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคุณร่มธรรม ขำนุรักษ์ ผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการ เพจ ENVIRONMAN ร่วมสะท้อนมุมมองตามบทบาทปัจจุบันของแต่ละท่าน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี และเจ้าหน้าที่ เอสซีจี ประมาณ 40 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)