เลขาธิการ สผ. ร่วมเสวนาในงาน Seminar 2022 By Transport Journal

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 หนังสือพิมพ์ Transport Journal ได้จัดงาน Seminar 2022 By Transport Journal หัวข้อ Thailand Seamless : Moving Forward & Go Green “ประเทศไทย” ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร้รอยต่อ มุ่งสู่โลกสีเขียว ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ โดย นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “มิติใหม่! “คมนาคม” ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร้รอยต่อ” และในช่วงการเสวนาพิเศษ เรื่อง “ประเทศไทย จะก้าวไปข้างหน้าอย่างไร้รอยต่อ มุ่งสู่โลกสีเขียวได้อย่างไร?” และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเข้าร่วมการเสวนาดังกล่าว โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศที่มีความโปร่งใส เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศและมาตรการลดก๊าซฯ ที่สำคัญในภาคคมนาคมขนส่ง เช่น การใช้ยานยนต์ไฟฟ้า รถประจำทาง เรือ และรถไฟ มาตรการก่อสร้างรถไฟทางคู่ มาตรการพัฒนาระบบรถไฟฟ้า เพื่อการยกระดับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี ค.ศ. 2065 รวมถึงกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านการพัฒนากลไกตลาด ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม ด้านกฎหมายกฎระเบียบ ด้านการเงินการลงทุน และการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวอย่างยั่งยืน ซึ่งงานสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลนโยบายและทิศทางการดำเนินงานต่างๆ ด้านคมนาคม การขนส่ง และโลจิสติกส์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีผู้เข้าร่วมงานทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร สมาคม สื่อมวลชนทุกแขนง คณาจารย์ และนักศึกษาด้านโลจิสติกส์ รวมถึงประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 150-200 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)