เลขาธิการ สผ. ร่วมหารือเครือรัฐออสเตรเลียในประเด็นความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. Ms. Julia Feeney : Deputy Head of Mission ประจำสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ดร.พิรุณ
สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เพื่อหารือในประเด็นความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ห้องประชุม 1005 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนทรรศนะต่อผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP26) และต่างชื่นชมการยกระดับการดำเนินงานที่จะมุ่งสู่เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยการสนับสนุนจากเครือรัฐออสเตรเลียโดยเฉพาะเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture, Utilization and Storage: CCUS) รวมทั้งหารือในประเด็นความร่วมมือไทย-เครือรัฐออสเตรเลีย ประกอบด้วยโครงการ Indo-Pacific Carbon Offsets Scheme (IPCOS) และความร่วมมือทวิภาคีอื่นๆ เช่น โครงการการศึกษาประเมินแนวทางธรรมชาติในการบริหารจัดการน้ำท่วมในเขตเมือง นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อประเด็นภายใต้ UNESCO เกี่ยวกับสถานะและการดำเนินการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของ Great Barrier Reef  โดยการพบปะหารือในครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดความร่วมมือในด้านสิ่งแวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม