เลขาธิการ สผ. ร่วมพิธีเปิดเวทีผู้นำลดโลกร้อน รุ่น 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Climate Action Leaders Forum รุ่น 2 ณ ห้อง Ballroom สโมสรราชพฤกษ์ โครงการนอร์ธ ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมี ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ในฐานะหน่วยงานร่วมจัด เข้าร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมผู้นำจากภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน องค์กรอิสระ สถาบันการเงิน และภาควิชาการ เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 63 คน ซึ่งเวทีผู้นำ Climate Action Leaders Forum (CAL Forum) ดังกล่าวถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีระดับผู้นำรูปแบบใหม่ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนมุมมอง แนวคิด ประสบการณ์ การมีส่วนร่วมลดโลกร้อนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี 2608 ของประเทศไทย รวมทั้งการจำลองรูปแบบของการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) เข้าไว้ในเวทีดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ CAL Forum มีกำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์ ในระหว่างเดือนมกราคมถึงมีนาคม 2566 จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)