เลขาธิการ สผ. ร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเจ้าหน้าที่ สผ. ได้ร่วมหารือกับ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) พร้อมเจ้าหน้าที่ อบก. นายสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกลุ่มพลังงานหมุนเวียน และ นายสมโภชน์ อาหุนัย รองประธานกลุ่มพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.อ.ท. ร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ร่วมกับผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Cloud Meetings)

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)