เลขาธิการ สผ. ร่วมบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) รุ่นที่ ๒

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน หลักการบริหารงานและแนวทางการเชื่อมโยงการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับสูง” (นบทส.) รุ่นที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง ประเภทอำนวยการระดับต้น ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัด ทส. เมื่อวันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม