เลขาธิการ สผ. ร่วมบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับกลาง” รุ่นที่ 1

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. บรรยายพิเศษ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน หลักการบริหารงาน และแนวทางการเชื่อมโยงการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก่ “นักบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับกลาง” รุ่นที่ 1 จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สป.ทส.) เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม