เลขาธิการ สผ. ร่วมขับเคลื่อนประกาศเป้าหมายใหม่ ‘MISSION 2023’ ผนึกกำลังมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัน CO2  สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติกล่าวรายงานความคืบหน้าการบูรณาการความร่วมมือลดก๊าซเรือนกระจก และประกาศเป้าหมายใหม่ที่ท้าทาย ในงาน ‘MISSION 2023’ ผนึกกำลังมุ่งเป้าลดก๊าซเรือนกระจก 1,000,000 ตัน CO2  สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี พ.ศ. 2566 จากการดำเนินมาตรการทดแทนปูนเม็ด ในสาขากระบวนการทางอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจากระยะแรกที่สามารถบรรลุเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกได้ 300,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ภายในปี พ.ศ. 2564 ด้วยระยะเวลาเพียง 485 วัน และเร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกทั้งเป็นการสนับสนุนการดำเนินนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศ ในการยกระดับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) เป็นร้อยละ 80 ในปี พ.ศ. 2573 พร้อมทั้งมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) ในปี พ.ศ. 2608 โดยงานดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของสมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย สภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานร่วมในการกล่าวสนับสนุนการผนึกกำลังเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 1,000,000 ตันคาร์บอนได้ออกไซด์ สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน พร้อมด้วย 25 ภาคีร่วมดำเนินการซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาชีพ และภาคการศึกษา ร่วมกันประกาศเป้าหมายดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จำนวนประมาณ 100 คน และผู้เข้าร่วมงานที่รับชมผ่านทาง YouTube Live ประมาณ 150 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)