เลขาธิการ สผ. ร่วมกิจกรรม Decarbonization Knowledge Management เส้นทางสู่เป้าหมายThailand Net Zero ต่อยอดสู่โอกาสทางธุรกิจ

เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม  “Decarbonization Knowledge Management เส้นทางสู่เป้าหมาย Thailand Net Zero ต่อยอดสู่โอกาสทางธุรกิจ”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้ตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมด้าน Climate Action ให้กับผู้บริหารระดับสูง ในรูปแบบออนไลน์ Meeting ถ่ายทอดสดสัญญาณ จากศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น ๑๔ เพื่อเป็นการแบ่งปันและต่อยอดองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการสภาพภูมิอากาศสู่ โอกาสทางธุรกิจจากผู้มีประสบการณ์ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ดร.ชญาน์ จันทวสุ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความยั่งยืนองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กล่าวต้อนรับ และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ Decarbonization Knowledge Management เส้นทางสู่เป้าหมาย Thailand Net Zero ต่อยอดสู่โอกาสทางธุรกิจ ผ่านระบบออนไลน์

           เลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตั้งแต่ระดับโลกจนถึงระดับประเทศ แนวโน้มสถานการณ์สำคัญในด้านการลดก๊าซเรือนกระจก การผลักดันเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG Emission) การดำเนินงานภายหลังการประชุม COP26 เช่น การปรับปรุงยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย (LT-LEDS) และการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (NDC) การปรับปรุง Updated NDC การเร่งผลักดัน (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจของภาคเอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวนประมาณ ๓๐ คน

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)