เลขาธิการ สผ. ย้ำ “ปิด Gap ลดเสี่ยง สผ. ทุกระดับ”

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. ครั้งที่ 3/2565 จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีรองเลขาธิการ สผ. (นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร) รวมทั้ง ผู้บริหารและผู้แทนกอง/กลุ่มอิสระ เข้าร่วมประชุม รวม 40 คน ที่ประชุมเห็นชอบ ร่าง แผนบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สผ. และกอง/กลุ่มอิสระ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีประเด็น ความเสี่ยงตามภารกิจ สผ. รวมทั้งสิ้น 12 ประเด็น ประกอบด้วย

ด้านกลยุทธ์ (S) 2 ประเด็น

ด้านการดำเนินงาน (O) 5 ประเด็น

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 2 ประเด็น

ด้านภาพลักษณ์องค์กร (R) 1 ประเด็น และ

ด้านการทุจริต (C) 2 ประเด็น

นำมาจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง 5 ประเด็น และแผนการควบคุมภายใน 7 ประเด็น ทั้งนี้ เลขาธิการ สผ. เน้นย้ำให้ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สผ. มุ่งเน้นลดความเสี่ยงในกระบวนการดำเนินงานทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อยกระดับการทำงานของ สผ. ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาของประชาชน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)