เลขาธิการ สผ. มอบรางวัลแก่เจ้าหน้าที่ สผ.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณลานตึกหน้า สผ.
ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ สผ. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ สผ. ในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. รางวัลข้าราชการดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ ได้แก่ นางสาวสวนิต เทียมทินกฤต นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กธศ.

๒ . รางวัลเพชรจรัสแสง ประจำปี ๒๕๖๒ ได้แก่ นางกานดา ปิยจันทร์ ผอ.กวผ. และ นางสาววจีวโรบล แสงสว่าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กพส.

๓. รางวัลคนดีศรี สผ. ประจำปี ๒๕๖๒ ได้แก่ นางสาววลัยภรณ์ อรัญญิก นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กยผ. นายประมวล เฉลียว ผอ.กนต. นางสาวนันท์นิชา ศรีบาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กบก. นางสาวลาวัลย์ กุลหุ่น นักทรัพยากรบุคคล สลก. นางสาวอณุภรณ์ วรรณวิเศษ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ กปอ. นายนันทภัทร แสนณรงค์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กวผ. นายธนไชย ปานเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ กธศ.
และ นางสาววรรณเพ็ญ สะอาดเอี่ยม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กธศ.

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม