เลขาธิการ สผ. ประชุมมอบนโยบายและติดตามการปฏิบัติงาน WFH ของเจ้าหน้าที่ สผ.

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานประชุมเพื่อมอบนโยบายและติดตามการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home : WFH) ของเจ้าหน้าที่ สผ. โดยผ่านระบบ VDO Conference เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๘ (Covid-19) โดยได้เน้นย้ำ เรื่องประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการขนย้ายสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ ไปยังสำนักงานชั่วคราว (อาคารทิปโก้ ๒) ทั้งนี้ การปฏิบัติงาน WFH ของเจ้าหน้าที่ สผ. ไม่พบปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใด

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม