เลขาธิการ สผ.  บรรยายในงาน The 11th Asia-Pacific Landfill Symposium in 2022 (APLAS2022)

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในงาน The 11th Asia-Pacific Landfill Symposium in 2022 (APLAS2022) เรื่อง “Financial Supporting from Government for Solid Waste Management in Thailand” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย (สวสท.) และเป็นความร่วมมือระหว่าง สวสท. และ The Landfill System and Technologies Research Association of Japan (LSA) ณ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยต์ เทอมินัล 21 กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม นักวิชาการ นักวิจัย ผู้มีประสบการณ์และประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่ง ดร.พิรุณ ได้กล่าวถึงสถานการณ์ขยะในประเทศไทย งบประมาณที่ใช้ในการบริหารจัดการขยะ ทิศทางการจัดการขยะและการสนับสนุนงบประมานของภาครัฐ การดำเนินงานของ สผ. และความท้าทายในอนาคตด้านการจัดการขยะของประเทศไทย

.

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากณธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)