เลขาธิการ สผ.นำประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ NACAG

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ NACAG (Nitric Acid Climate Action Group) ในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ในกระบวนการอุตสาหกรรม โดยมีนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผู้แทนบริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด มหาชน และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และสำนักงานเลขาธิการ NACAG เข้าร่วมการประชุม จำนวน 30 คน เมื่อวัน 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1003 โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางความร่วมมือเพื่อดำเนินงานโครงการ NACAG โดยทำกิจรรมลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์จากกระบวนการผลิตคาโปรแลคตัม พร้อมทั้งการสนับสนุนการดำเนินโครงการอย่างยั่งยืน

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ.
นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ.
นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 30 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content