เลขาธิการ สผ. นำทีมเจ้าหน้าที่ ร่วมปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ สผ.

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ สผ. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ 2 โดยมี นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม คณะทำงานและเลขานุการ พร้อมด้วย คณะทำงานสนับสนุนประชาสัมพันธ์ สผ. เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ซึ่งที่ประชุมในพิจารณาการนำนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการประชาสัมพันธ์ รวมถึงพิจารณาการนำกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ ทั้งในเรื่องการสร้างการรับรู้ต่อภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ การสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการประชาสัมพันธ์ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร และเผยแพร่องค์ความรู้ ให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น ยอมรับ และนำนโยบายไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม