เลขาธิการ สผ นำคณะกรรมการผู้ชำนาญการ พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ สำรวจพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวก จ. แพร่

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขาธิการ สผ.) นำคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมด้วยนางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กรมชลประทาน เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ สผ.จำนวนประมาณ ๓๐ คน ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพพื้นที่ปัจจุบัน ได้แก่ จุดก่อสร้างหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่พวก จ.แพร่ ซึ่งมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น ๑ พื้นที่ก่อสร้างถนนเข้าหัวงาน สภาพพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่พวก และระบบชลประทานเดิมในพื้นที่ เช่น ฝายบ้านน้ำแรม ฝายบ้านฮ้านน้ำหม้อ ฝายบ้านห้วยไร่ ๒ ฝายแม่พวก และจุดบรรจบแม่น้ำยม เพื่อให้ข้อเสนอแนะเบื้องต้นประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวก ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม