เลขาธิการ สผ. นำคณะกรรมการ ผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำสำรวจพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวก จ. แพร่

ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขาธิการ สผ.) นำคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และเจ้าหน้าที่ สผ. รับฟังการบรรยาย และสำรวจสภาพพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวก ตำบล ห้วยไร่ อำเภอ เด่นชัย จังหวัด แพร่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ ชั้น ๑ และป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่พวก ร่วมกับกรมชลประทาน และบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการเพื่อประกอบการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เมื่อวันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม