เลขาธิการ สผ. “ดร.พิรุณ” ปลุกพลังความร่วมมือผู้นำองค์กร เพื่อมุ่งสู่ Net-Zero GHG Emissions

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Energy strategies to confront climate change” ให้แก่หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 16 ที่จัดขึ้นโดย สถาบันวิทยาการพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ โดยมีผู้บริหารระดับสูงและผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และนักวิชาการ ประมาณ 70 คน

ดร.พิรุณ กล่าวบรรยายถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายใน ปี ค.ศ.2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2065 โดยคำนึงถึงหลักการเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรม และกระตุ้นให้นักบริหารร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดจุดเปลี่ยนของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งนักบริหารที่เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าวให้ความสนใจร่วมซักถาม แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ต่อการขับเคลื่อนการจัดการปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ประสบผลสำเร็จ

จัดทำและเผยแพร่โดย :กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)