เลขาธิการสผ. ให้สัมภาษณ์ ในประเด็นการถ่ายทอดแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ได้ว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการจัดทำแนวทางการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เมื่อวันอังคารที่ ๑๔  กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักแผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ และหน่วยงานที่สนับสนุนแผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา ผู้อำนวยการโครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับภาคอุตสาหกรรม (Industrial Liaison Program: ILP) เป็นผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ ในประเด็นการถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้

๑) ภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา

๒) ตัวอย่างโครงการสำคัญที่เกี่ยวข้อง ที่จะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายภายใต้แผนย่อยฯ

๓) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อการนำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปสู่การปฏิบัติ

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม