เลขาธิการ สผ. ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เมื่อวันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะทำงานศึกษาการจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้สัมภาษณ์ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ นางอัจฉริยา มณีขัติย์ ผอ.กพร.ทส. ในฐานะคณะทำงานและเลขานุการ และ นางกตัญชลี ธรรมกุล ผอ.กพร.สผ. ในฐานะคณะทำงาน และผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมการสัมภาษณ์ดังกล่าวด้วย         

โดยเลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึงบทบาทการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ผ่านมาของ สผ. ความท้าทาย และข้อจำกัดในการดำเนินงาน รวมทั้งได้แสดงทัศนะ ถึงบทบาทและภารกิจ รวมทั้งประโยชน์ของประเทศไทย เมื่อมีการยกระดับขึ้นเป็น กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนงานด้านการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ๒๐๕๐ และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ในปี ๒๐๖๕ ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)