เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์นั่งส่วนกลาง 4 ประตู (2 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

procurement-20200427-car2