“เมืองยโสฯ โลว์คาร์บอน” ยโสธร: เมืองคาร์บอนต่ำของประเทศไทย

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านคาร์บอนต่ำ (low-carbon practices) เพื่อบรรลุเป้าหมาย “การมุ่งพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม” ซึ่งได้ระบุไว้ในความตกลงปารีส (Paris Agreement) เมื่อปี ค.ศ. 2015 ทั้งนี้สัดส่วนการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (โดยมากอยู่ในรูปของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์) ออกสู่ชั้นบรรยากาศกว่าร้อยละ 70 มาจากกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในเมือง ดังนั้น “เมืองคาร์บอนต่ำ (low-carbon city)” จึงเป็นหนึ่งในแนวทางการดำเนินงานด้านคาร์บอนต่ำที่สำคัญเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับเมือง

กองบรรณาธิการ

20-01-66YASOTHON_compressed

Skip to content