เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒธรรมและทางธรรมชาติ

procurement-20211104-1500