เผยแพร่แผนการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สีเขียว (Thai Green Urban: TGU) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

procurement-20210616-TGU